Σ'ολων Μάγνης και Συνεργάτες, Αρχιτεκτονικό γραφείο